English

  • Castell Nedd Port Talbot
  • Bae Abertawe
  • Sir Penfro
  • Sir Gaerfyrddin

Mae De Orllewin Cymru, sef gwlad y Brenin Arthur, morleidr, dewin cyfriniol a chi arwrol, yn gyforiog o hanesion am fythau ac arwyr chwedlonol modern.

Legends

Gyda phob arwr chwedlonol mawr daw ei gwymp, felly un ffordd ddifyr o amsugno diwylliant y rhanbarth a dysgu hanesion pob un o’r cymeriadau hyn yw ymweld â’r cerrig beddi a mynwentydd niferus sy’n gallu helpu i adrodd chwedlau’r bywydau hyn o’r 'gorffennol'.

Dyna’n union y mae’r Daith Cerrig Beddi Arwyr Chwedlonol newydd yn ei wneud a’i nod yw helpu ymwelwyr i ddarganfod rhai yn unig o’r mannau claddu pwysicaf ledled y rhanbarth gan ymweld â Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Bae Abertawe a Sir Benfro ac mae’n cyflwyno ffordd newydd o archwilio tirwedd syfrdanol De Orllewin Cymru gan fod yn daith sy’n gyforiog o hanes a threftadaeth.

Mae’r arweinlyfr hwn wedi’i fwriadu ar gyfer yr egin 'daffoffiliaid' (hynny yw, pobl sy’n ymddiddori mewn mynwentydd, a cherrig beddi, yr un faint ag y maent yn dwlu ar Gymru!) i naill ai dewis a dethol yr awgrymiadau fel rhan o ymweliad â’r ardal, neu i ddewis dilyn y llwybr cyfan yn ystod gwyliau byr yn y rhanbarth a chaniatáu amser i ymgolli’n llwyr yn y storïau y tu cefn i’r holl feddi a dysgu am lên gwerin rhai cymeriadau 'ymadawedig' eiconig.

O fynwent abaty aflonydd yng Nghastell-nedd Port Talbot a chofeb i gi dewraf Cymru ym Mae Abertawe, i’r man lle claddwyd y Dewin Myrddin sy’n rhan o chwedl Arthur yn Sir Gaerfyrddin a stori Morleidr Cymreig llwyrymwrthodol yn Sir Benfro, mae 5 carreg fedd sy’n uchafbwyntiau, sy’n cymryd tua dwy neu dair awr i’w 'cofnodi', ym mhob un o’r pedair sir...a digon o olygfeydd amgylchynol i’w mwynhau.

Legends

From a haunted abbey cemetery in Neath Port Talbot and a memorial plaque for Wales’ bravest dog in Swansea Bay, to the resting place of King Arthur’s Merlin in Carmarthenshire and the story of a tee-total Welsh Pirate in Pembrokeshire, there are 5 tombstone highlights, taking two or three hours to 'tick off', in each of the four counties… plus plenty of surrounding scenery to enjoy.

Map