English

  • Castell-nedd Port Talbot
  • Sir Penfro
  • Bae Abertawe
  • Sir Gaerfyrddin

Dewch i ddarganfod straeon, pobl a lleoedd enwog ledled De-orllewin Cymru yn 2017; mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch i gael antur go iawn ac mae - gwahoddiad i chi i ymuno yn yr hwyl!

Bryniau’r Preseli

Bryniau’r Preseli

A ydych chi'n awyddus i ddilyn ôl troed y Brenin Arthur, y chwedl enwocaf ohonyn nhw i gyd? Taflodd faen 11 milltir o Lanelli i'r Gŵyr, sydd yn dal yno hyd heddiw. Yn ôl nifer, mae'r rhyfelwr wedi'i gladdu ym Mryniau'r Preseli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Beth am grwydro'r rhostir cyfriniol a darganfod Bedd Arthur, ei orffwysfan? Mae De-orllewin Cymru yn enwog am ei chwedlau amrywiol megis Myrddin - y dewin a Gwraig y Llyn i enwi ond ychydig ohonynt.

Castell Ystumllwynarth

Castell Ystumllwynarth

Caru Cestyll? Mae ein rhanbarth yn orlawn o gestyll ag iddynt hanesion diddorol a chanrifoedd o gyfrinachau. Mae pob castell yn hudolus yn ei ffordd ei hun o adfeilion mawreddog Castell Dinefwr yn Sir Gaerfyrddin i Gastell cyntefig Penfro ar gyrion gorllewinol Cymru. Bydd y sawl sy'n dwlu ar chwilio am ysbrydion yn mwynhau yng Nghastell Margam yng Nghastell-nedd Port Talbot a bydd plant yn hoffi dringo'r grisiau cudd yng Nghastell Ystumllwynarth er mwyn gweld golygfeydd godidog dros Fae Abertawe.

Coedwig Afan

Coedwig Afan

Anturiaethau Arbennig? Mae Parc Coedwig Afan yn enwog ymhlith beicwyr mynydd felly neidiwch ar eich beic i fwynhau llwybrau beicio o'r radd flaenaf yng nghanol harddwch naturiol godidog.

Penrhyn Gŵyr

Penrhyn Gŵyr

Dwlu bod ar lan y môr? Mae ein harfordir yn enwog am straeon ynghylch llongddrylliadau a môr ladron yn ogystal â bywyd gwyllt megis dolffiniaid, morloi a phalod enwog Sir Benfro. Mae Bae Rhosili, ar Benrhyn Gŵyr, yn aml yn cyrraedd brig rhestrau'r Deyrnas Unedig a hyd yn oed y Byd o ran y traethau gorau; mae ein traethau hefyd yn fannau penigamp ar gyfer arfordira, caiacio, syrffio a hwylio heb anghofio'r llwybrau cerdded Ċ'r golygfeydd godidog ar hyd Llwybr Arfordir Cymru.

Dwlu ar Fwyd? Dyma'r lle i chi felly! Ymunwch â ni i ddathlu ein cynnyrch lleol unigryw mewn digwyddiadau gwych yn ymwneud â bwyd megis Gŵyl Fwyd Castell-nedd, Wythnos Bysgod Sir Benfro a Thaith O Gawl i Gawl. Gallwn ni eich sicrhau chi y byddwch chi'n dychwelyd eto beth bynnag sydd at eich dant, boed yn fwytai o'r radd flaenaf, mannau picnic penigamp neu hufen iâ hyfryd.

Cartref Dylan Thomas, Lacharn

Cartref Dylan Thomas, Lacharn

Yn y pen draw, y bobl sy'n gwneud De-orllewin Cymru yn lle mor arbennig boed yn gyn-breswylwyr enwog fel Dylan Thomas a Richard Burton neu enwogion lleol sy'n gwneud ein rhanbarth yn lle hwyliog, creadigol, hardd sy'n gweini bwydydd blasus. Peidiwch ag oedi! Dewch i ymweld â De-orllewin Cymru yn 2017 a chofiwch: beth bynnag y gwnewch, bydded iddo fod yn chwedlonol!