Rwyt ti yma Cartref Bwyd a Diod Llwybrau Beicio - Bae Abertawe

Mae bardd enwog, ci oedd yn achub bywydau, caer ganoloesol, ac amgueddfeydd oll yn rhan o'r daith ddiddorol hon yng nghyffiniau Abertawe. Gan ddechrau yn y Glannau ym Mae Abertawe a gorffen wrth Bont Llwchwr, mae'r cymal hwn o Lwybr Beicio'r Chwedlau yn cwmpasu Marina a Glannau Abertawe, Parc Gwledig Dyffryn Clun, a Chastell Casllwchwr.

Beicio Bae Abertawe
Beicio Bae Abertawe

PELLTER

17km.

YR UCHAFBWYNTIAU

Canolfan Dylan Thomas, Cerflun Dylan Thomas, Amgueddfa Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Cerflun Coffa 'Swansea Jack', Parc Gwledig Dyffryn Clun, Castell Casllwchwr.

Y LLWYBR

 • Os ydych yn dal ati ar ôl cwblhau cymal Castell-nedd Port Talbot, mae'r llwybr beicio yn dilyn yr A483 i mewn i Abertawe ac i Ganol y Ddinas. Croeswch yr Hwylbont ger Argae Afon Tawe (yr argae llanwol cyntaf dros afon yn y DU) yng nghyfeirnod grid SS66199291.
 • Mae eich taith yn dechrau yma yng Nglannau Abertawe lle mae traeth euraidd 5 milltir o hyd. Mae eich man chwedlonol cyntaf yn syth o'ch blaen yn 'Somerset Place' lle gallwch ddysgu mwy am Dylan Thomas, y bardd byd-enwog o Gymru, yng (a) Dylan Thomas Centre.
 • Nesaf, ewch tuag at Farina Abertawe ar Heol East Burrows am 450 metr tuag at Sgw-r Dylan Thomas (heibio i Oriel yr Atig a Thŷ'r Pwm) lle dewch o hyd i (b) Dylan Thomas statue.
 • Nawr trowch i'r dde a mynd ar hyd 'Burrows Place' am 250 metr, heibio i'r Sied Dramiau ac ar hyd Grîn yr Amgueddfa i (c) Amgueddfa Abertawe yn 'Burrows Place'.
 • Wedyn beiciwch yn ôl ar draws Grîn yr Amgueddfa tuag at (d) National Waterfront Museum.
 • Oddi yma ailymunwch â Llwybr Beicio 4 ar hyd y Promenâd a mwynhewch daith hyfryd o amgylch y Marina a'r glannau ym Mae Abertawe. Arhoswch ar y llwybr hwn am 2.5km hyd nes eich bod yn cyrraedd (e) Swansea Jack Memorial Statue.
 • Ewch ymlaen ar hyd Llwybr Beicio 4 am 2.8km i Barc Gwledig Dyffryn Clun, lle bydd angen ichi groesi Heol y Mwmbwls (ar groesfan Belican i feiciau) i ymuno â'r llwybr. Mae'r Parc 700 erw yn cynnwys amrywiaeth o dirweddau, o lechweddau agored a choediog, ceunentydd serth a chwareli i ddolydd. Gallwch ddisgwyl gweld amrywiaeth fawr o blanhigion ac anifeiliaid - mae'n baradwys i adarwyr ac efallai y cewch gip ar wiwerod, moch daear, a chadnoid. Mae gan Chwarel Clun yn y gogledd olygfeydd ysblennydd ac mae Afon Clun yn gwau drwy'r ardal a gellir gweld sawl llyn a phwll deniadol. Yn ogystal, ceir sawl cwrs dŵr artiffisial. Byddwch wedi teithio tua 6km rhwng dechrau'r cymal a Dyffryn Clun.
 • Ewch ymlaen (ar hyd Llwybr 4), hyd nes cyrraedd Tre-gŵyr, gan fynd ar hyd Oakland Drive, Woodland, a Heol Gorwydd, a heibio i Orsaf Reilffordd Tre-gŵyr. Yn yr Orsaf, ewch ymlaen am tua 1.3km ar y B4295 a throwch i'r dde i Heol Pont y Cob, sydd ar gyrion Moryd Byrri lle mae Afon Llwchwr yn llifo i'r môr. Pan fyddwch yn cyrraedd Casllwchwr ewch tuag at y castell trwy Heol Culfor a thrwy Barc William. Mae hon yn daith 11.5km a byddwch yn gweld (f) Castell Casllwchwr o'ch blaen ac ar y dde.
 • Ymunwch â Llwybr Beicio 4 ar draws Pont Llwchwr, ac oddi yno gallwch ddechrau cymal Sir Gaerfyrddin o'r llwybr yn y Bynea ar ôl tua 4km (Mae Maes Parcio y Bynea yn SS554984 ar ddechrau Llwybr Arfordirol y Mileniwm).

MANNAU CHWEDLONOL O DDIDDORDEB

a) Canolfan Dylan Thomas

Canolfan Dylan Thomas

Beth am gael cipolwg ddiddorol ar fywyd un o lenorion enwocaf y byd? Byddwch yn clywed lleisiau enwogion megis y Tywysog Siarl a Richard Burton wrth iddynt ddarllen llinellau o waith mwyaf adnabyddus Thomas. Gallwch grwydro arddangosfa ‘Dwlu ar y Geiriau’ a defnyddio'r sgriniau cyffwrdd rhyngweithiol newydd sy'n canolbwyntio ar athrylith techneg Dylan, pori drwy'r llyfrau nodiadau y bu iddo eu hysgrifennu rhwng 15 ac 19 oed, a dysgu am amgylchiadau trasig ei farwolaeth, yn 39 oed, yn Efrog Newydd yn 1953. dylanthomas.com

b) Cerflun Dylan Thomas

Cerflun Dylan Thomas

Yn Sgwâr Dylan Thomas fe ddewch o hyd i gerflun efydd o'r llenor, ar gadair, yn syllu allan dros y Marina. Daw'r llinellau ar y plac efydd o'i gerdd Fern Hill. Y tu ôl i'r cerflun ceir Theatr Dylan Thomas, sef cartref ei hen gwmni, Theatr Fach Abertawe. Hefyd mae cerflun gerllaw o Gapten Cat, cymeriad o waith enwocaf Thomas o bosibl, Dan y Wenallt.

c) Amgueddfa Abertawe

Amgueddfa Abertawe

Codwyd Amgueddfa Abertawe yn 1841 (yr amgueddfa hynaf yng Nghymru), ac mae'n drysorfa o bethau cyffredin ac anghyffredin o'r presennol a'r gorffennol, yn cynnwys Mymi Eifftaidd, Crib Asgwrn Rhufeinig a chasgliad archeoleg enwog. Hefyd gallwch weld darn o gelf o'r Ffindir sy'n dyddio o'r 17eg ganrif ac sydd newydd gael ei ailddarganfod, yr amcangyfrifir ei fod yn werth tua £3 miliwn. swanseamuseum.co.uk

d) Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn adrodd stori ddynol diwydiant ac arloesedd yng Nghymru, yn yr oes sydd ohoni ac yn ystod y 300 mlynedd diwethaf. Mae gan yr amgueddfa fwy na 100 o arddangosion clyweledol, sy'n cynnwys 36 o arddangosiadau rhyngweithiol cwbl fodern gwych, a rhai gwrthrychau hanesyddol mawr o bob rhan o'r sir. Ymhlith y gemau y mae atgynhyrchiad o'r trên stêm cyntaf yn y byd, gwasg frics, a wagen reilffordd lo nad oes llawer ohonynt ar ôl bellach. amgueddfa.cymru

e) Cerflun Coffa Swansea Jack

Cerflun Coffa Swansea Jack

Dangosodd 'Swansea Jack' pa mor ffyddlon y gall ci fod, oherwydd yn ystod ei oes fe achubodd yr adargi du 27 o bobl o ddyfroedd dociau ac afonydd Abertawe. Enillodd gwpan arian gan Faer Llundain am ei ymdrechion, ac ef yw'r unig gi o hyd sydd wedi cael dwy fedal efydd (Croes Fictoria i gŵn) gan y 'National Canine Defence League' (a elwir bellach yn Dogs Trust). Pan fu farw yn saith oed, ym mis Hydref 1937, talwyd am ei gerflun coffa gan y cyhoedd drwy danysgrifiad. Beth am gael tamaid yn y 360 Café gerllaw lle mae golygfeydd ysblennydd ar draws y Bae tua'r Mwmbwls, cyn rhan nesaf eich taith drwy Barc Gwledig Dyffryn Clun.

f) Castell Casllwchwr

Castell Casllwchwr

Cafodd Castell Casllwchwr ei godi tua 1106 gan yr Arglwydd Eingl-Normanaidd, Henry de Beaumont, yn ystod goresgyniad y Normaniaid ar Gymru drwy ddefnyddio adfeilion caer Rufeinig Leucarum yn sail. Mae'r castell yn adfail bellach, ond mae'n olygfa drawiadol o hyd. Edrychwch allan dros Foryd Byrri tuag at arfordir Penrhyn Gŵyr a Sir Gaerfyrddin i werthfawrogi safle strategol y safle hynafol hwn.

Map o Prydain Logo Llywodraeth Cymru

Gwybodaeth teithio...

TRÊN / BWS

Gwybodaeth teithio

Trafnidiaeth Gyhoeddus: Dim ond 1.3km a 5 munud o Ganolfan Dylan Thomas y mae Gorsaf Drenau Abertawe ac mae Gorsaf Fysiau Abertawe ond 1km a 3 munud i ffwrdd. Os oes gennych ymholiadau ynghylch trenau neu fysiau, cysylltwch â : Traveline Cymru 08712 002233.

Parcio: Y maes parcio agosaf i Ganolfan Dylan Thomas yw Maes Parcio Heol East Burrows, Heol East Burrows, SA1 1RR. Mae hwn yn faes parcio arhosiad hir (8am-9pm) ac mae 230 o leoedd yno a 5 lle i bobl anabl. Derbynnir tocynnau tymor. Os ydych am barcio dros nos neu barcio ar ddiwrnodau olynol, rhaid trefnu hynny drwy fynd i abertawe.gov.uk/­meysyddparcio neu fel arall, parciwch yn eich llety.

LLOGI A THRWSIO BEICIAU

LLOGI A THRWSIO BEICIAU
 • Action Bikes
  5 Sgwâr Dewi Sant, SA1 3LG. Rhif ffôn: 01792 464640. Ar Agor: 9.00am tan 5.30pm ddydd Llun tan ddydd Sadwrn / 11.00am tan 4.00pm ar ddydd Sul.
  actionbikes­swansea.co.uk
 • The Bike Hub
  78 St Helens Road, Brynmill, SA1 4BQ. Rhif ffôn: 01792 466944. Ar Agor: 9.00am tan 5.30pm ddydd Llun tan ddydd Gwener / 10.00am tan 5.00pm ar ddydd Sadwrn.
  thebikehub.co.uk

LLETY

LLETY
 • Cliciwch yma i weld dewis helaeth o letyau sy'n croesawu beiciau yn ardal Bae Abertawe.

MAPIAU

 MAPIAU

Y Mapiau Arolwg Ordnans ar gyfer yr ardal hon yw OS Explorer 165 ac 178, fodd bynnag yma i weld y llwybr ar wefan cyclestreets.net.

Defnyddiwch Lwybr Beicio 4 ar hyd y llwybr (ond Llwybr Beicio 43 ar gyfer rhan fer ar draws yr Hwylbont). Sylwch fod rhai o'r 'Mannau Chwedlonol' heb fod ar y llwybr beicio ei hunan, ond maent i gyd gerllaw.