Rwyt ti yma Cartref Pethau gwych i'w gwneud

Antur - Parc Gwledig Margam, Castell-nedd Port Talbot

Margam Country Park

Beth am ddewis gwyliau antur eleni? Mae gan dde-orllewin Cymru bopeth sydd ei angen arnoch gan gynnwys llefydd i gael penwythnos bach rhamantus a llefydd i aros am fwy o amser ac i grwydro. P'un a ydych yn rhywun sy'n chwilio am gyffro a'ch her nesaf, yn rhamantwyr sy'n chwilio am rywle bach tawel a chysurus neu'n deulu o archwilwyr sy'n chwilota am fwyngloddiau aur a llongddrylliadau - mae'r antur yn dechrau yma!
margamcountrypark.co.uk

Traethau - Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro

Tenby

Nid ardaloedd gwledig gleision yn unig mo De-orllewin Cymru; mae gennym rai o'r traethau euraidd mwyaf godidog yn Ewrop.
visitpembrokeshire.com

Cestyll - Castell Pennard, Bae Abertawe

Pennard

Mae De-orllewin Cymru yn llawn hanes a chwedlau ac mae'n gartref i gestyll go iawn, llawn awyrgylch sydd ymhlith goreuon Ewrop...
dewchifaeabertawe.com

Dreigiau - Castell Cydweli, Sir Gaerfyrddin

Newcastle Emlyn Castle

Lladdwyd y Ddraig Olaf yng Nghymru yn Ne-orllewin Cymru yn nhref marchnad Castellnewydd Emlyn. Yn ystod ffair yn y dref, glaniodd y ddraig ar wal y castell a chwympo i gysgu. O'r afon, aeth milwr at y ddraig a thaenodd siôl fawr ar y dŵr. Dihunodd y ddraig, hedfan i'r afon a bachu'r siôl ond cafodd ei thrywanu gan y milwr â gwaywffon ac fe foddodd.
darganfodsirgar.com

Profiadau - Parc Coedwig Afan, Castell-nedd Port Talbot

Afan Forest Park

Mae De-orllewin Cymru yn llawn profiadau chwedlonol boed yn rhai rhamantus, yn rhai llawn cyffro, yn rhai'n ymwneud â bwyd neu'n rhai diwylliannol.
visitnpt.co.uk

Bwyd - Marchnad Hwlffordd, Sir Benfro

Haverfordwest Market

Mae dyffrynnoedd ffrwythlon, afonydd chwim ac arfordiroedd arbennig De-orllewin Cymru wedi golygu bod y rhanbarth yn darparu amrywiaeth eang o gynnyrch lleol gwych sy'n dod o'r tir a'r môr; ac o ganlyniad, mae prydau blasus traddodiadol wedi cael eu gweini ledled y rhanbarth ers canrifoedd.
garddfotaneg.cymru

Gerddi - Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Sir Gaerfyrddin

National Botanic Garden

Mae gerddi gogoneddus yn destun balchder i Dde-orllewin Cymru. Does dim rhyfedd bod y rhanbarth yn cael ei adnabod fel 'Gardd Cymru'.

Trysorau Cudd - Gwesty a Bwyty Fairyhill, Bae Abertawe

Faryhill Hotel

Traethau cyfrinachol diarffordd, tafarnau gwledig traddodiadol a llefydd bwyta bendigedig ar strydoedd bychain cudd.
fairyhill.co.uk

Eiconau - Richard Burton, Castell- nedd Port Talbot

Mae enwogion o bob math wedi hanu o dde-orllewin Cymru; cymeriadau hanesyddol, enwogion yr oes sydd ohoni, beirdd, actorion, arwyr chwaraeon o'r gorffennol a'r presennol.
isitnpt.co.uk

Teithiau - Llangynydd, Bae Abertawe

Llangennith

Mannau agored eang, gerddi, cestyll hynafol, bywyd gwyllt a llawer o dywod! Mae De-orllewin Cymru, sy'n ymestyn o Dyddewi yn y gorllewin i Barc Coedwig Afan yn y dwyrain, hefyd yn gartref i dirweddau mynyddig rhan orllewinol Bannau Brycheiniog a mynyddoedd y Preseli a mynyddoedd Cambria.
dewchifaeabertawe.com

Teithiau - Llangynydd, Bae Abertawe

Mannau agored eang, gerddi, cestyll hynafol, bywyd gwyllt a llawer o dywod! Mae De-orllewin Cymru, sy'n ymestyn o Dyddewi yn y gorllewin i Barc Coedwig Afan yn y dwyrain, hefyd yn gartref i dirweddau mynyddig rhan orllewinol Bannau Brycheiniog a mynyddoedd y Preseli a mynyddoedd Cambria.
pembrokeshirecoast.org.uk

Brenhinoedd - Henry VII, Sir Benfro

Pembrokeshire

Mae gan y rhanbarth hanes cryf a balch o ran brenhinoedd dros y blynyddoedd. Roedd Cestyll Penfro a Chaerfyrddin yn gadarnleoedd ar gyfer Brenhiniaeth a Llywodraeth Arferol. Roeddent yn ganolfannau Cyfraith a Llywodraeth ar gyfer y Cymry yn bennaf.
pembrokeshirecoast.org.uk

Tirweddau - Bannau Sir Gaerfyrddin

Carmarthenshire Fans

Gallwch deithio dros fynyddoedd mawreddog, drwy dirweddau gwyrdd cyfoethog a fforestydd hen a diarffordd i draethau tywodlyd euraidd eang y Sir. Dewch i ymgolli yn heddwch ehangder a gwyrddni cefn gwlad, dilynwch lwybr afonydd sy'n wledd i'r llygad ac ymwelwch â'n cestyll trawiadol...
darganfodsirgar.com

Y Mabinogi - Melincwrt, Castell-nedd Port Talbot

MelinCwrt

Casgliad o straeon yw'r Mabinogi o lawysgrifau canoloesol o Gymru sy'n cyflwyno mythau a chwedlau yn dyddio'n ôl i'r 11eg ganrif. Mae'r straeon yn seiliedig ar dirwedd hudol de-orllewin Cymru ac yn llawn ceffylau gwyn sy'n ymddangos drwy hud a lledrith, cewri, menywod deallus a phrydferth ac arwyr.
mabinogion.info

Natur - Barcudiaid Coch, Sir Gaerfyrddin

Bydd y rheiny sy'n dwlu ar natur yn mwynhau mas draw yn Ne-orllewin Cymru gan fod dolffiniaid a morloi yn ymddangos ar filltiroedd o arfordir arbennig a Barcudiaid Coch yn hedfan fry uwchben y tair cadwyn o fynyddoedd.
rspb.org.uk

Gweithgareddau Awyr Agored - Porth y Ffynnon, Sir Benfro

Un o'r ffyrdd gorau o fwynhau eich amser yn Ne-orllewin Cymru yw mynd allan i'r awyr agored a bod yn egnïol!
visitpembrokeshire.com

Parciau - Parc Singleton, Bae Abertawe

Singleton Park

Mae De-orllewin Cymru yn gartref i erddi o'r radd flaenaf, tirweddau godidog ac erwau o barciau gwledig yn ogystal ag unig barc cenedlaethol arfordirol Prydain.
dewchifaeabertawe.com

Hynodrwydd - Yurt Trellyn Woodland Camping, Sir Benfro

Trellyn Woodland Camping

Os ydych eisiau aros yn rhywle sydd ychydig yn fwy anarferol, mae De-orllewin Cymru yn ddewis delfrydol - ceir yma gytiau bugail, cerbydau rheilffordd wedi'u haddasu, podiau gwarsylla neu jetiau preifat - beth am ddod i gael golwg arnynt?
trellyn.co.uk

Rhamant - Canolfan Farchogaeth Marros, Sir Gaerfyrddin

Marros Riding Centre

Beth am sbwylio'ch partner â phenwythnos rhamantus i ffwrdd yn Ne-orllewin Cymru? Yma cewch wylio'r sêr fin nos, nofio yn yr awyr agored, marchogaeth ceffylau, profi bwydydd blasus a mynd am dro i dref ryfeddaf Cymru.
marros-farm.co.uk

Chwaraeon - Rhosili, Bae Abertawe

Rhossili

Boed yn bêl-droed uwch gynghrair, rygbi rhanbarthol o'r radd flaenaf, rasio ceffylau, rasio modur, arfordira neu ddeifio oddi ar glogwyn, mae'r cyfan ar gael yn Ne-orllewin Cymru. Efallai bod yn well gennych daith gerdded lai egnïol ar lwybr yr arfordir neu ddringo mynydd - gallwch wneud y ddau yma!
dewchifaeabertawe.com

Traddodiadau - Trefdraeth, Sir Benfro

Mae De-orllewin Cymru yn llawn traddodiadau sy'n cynnwys cestyll, tywysogion, Calennig a'r Fari Lwyd, mae yma rywbeth i bawb. Bwyd traddodiadol, cerddoriaeth draddodiadol ac wrth gwrs, yr iaith Gymraeg.
visitpembrokeshire.com

Tanddaearol - Mwyngloddiau Aur Dolau Cothi, Sir Gaerfyrddin

Mae llawer o hanes Cymru yn ymwneud â bywyd tanddaearol megis ogofeydd hynafol, pobl yn mwyngloddio am aur, copr a glo. Mae digonedd o gyfleoedd i fynd o dan y ddaear yn Ne-orllewin Cymru; arferai Twm Siôn Cati guddio oddi wrth ei elyn pennaf mewn ogof yn Rhandir-mwyn neu beth am ddilyn ôl traed y Rhufeiniaid a chloddio am aur ym Mwyngloddiau Aur Dolau Cothi, Ogofeydd Arddangos Cenedlaethol Cymru Dan yr Ogof ac mae'r ogofeydd arfordirol niferus yn werth eu gweld hefyd.
nationaltrust.org.uk

Tanddaearol - Mwyngloddiau Aur Dolau Cothi, Sir Gaerfyrddin

Dolaucothi

Mae llawer o hanes Cymru yn ymwneud â bywyd tanddaearol megis ogofeydd hynafol, pobl yn mwyngloddio am aur, copr a glo. Mae digonedd o gyfleoedd i fynd o dan y ddaear yn Ne-orllewin Cymru; arferai Twm Siôn Cati guddio oddi wrth ei elyn pennaf mewn ogof yn Rhandir-mwyn neu beth am ddilyn ôl traed y Rhufeiniaid a chloddio am aur ym Mwyngloddiau Aur Dolau Cothi, Ogofeydd Arddangos Cenedlaethol Cymru Dan yr Ogof ac mae'r ogofeydd arfordirol niferus yn werth eu gweld hefyd.

Golygfeydd - Dyffryn Lliw, Bae Abertawe

Lliw Valley

Gallwch deithio dros fynyddoedd mawreddog, drwy dirweddau gwyrdd cyfoethog a fforestydd hen a diarffordd i draethau tywodlyd euraidd eang y Sir. Dewch i ymgolli yn heddwch ehangder a gwyrddni cefn gwlad, dilynwch lwybr afonydd sy'n wledd i'r llygad ac ymwelwch â'n cestyll trawiadol...
dewchifaeabertawe.com

Cerdded - Gwadn, Solfach, Sir Benfro

Walking Gwadn, Solva

Mewn cilfach hyfryd yn ne-orllewin Cymru mae paradwys i gerddwyr yn eich aros. Dewch i gerdded yma, ac fe welwch olygfeydd gwledig ac arfordirol gwych a fydd yn peri ichi sefyll yn eich unfan.
visitpembrokeshire.com

Archwilio - Coedwig Afan, Castell-nedd Port Talbot

Beth am roi cynnig ar rywbeth newydd...dringo mynydd, caiacio dŵr gwyn, arfordira, deifio oddi ar glogwyn, gwneud caws, dal pysgod, adeiladu cuddfan...mae'r rhestr yn ddiddiwedd!
visitnpt.co.uk

Blwyddyn Chwedlau

Dewch i ddarganfod straeon, pobl a llefydd enwog ledled De-orllewin Cymru yn 2017. Mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch i gael antur go iawn ac mae gwahoddiad i chi i ymuno yn yr hwyl!

Cwsg- The Corran Resort & Spa, Sir Gaerfyrddin

Mae De-orllewin Cymru wedi ennill enw da fel un o'r lleoedd mwyaf ffasiynol yng Nghymru i'r rhai sydd am ddianc o'r byd a'r betws. Plastai penigamp yn y wlad, tai yn y trefi sy'n gartrefi cwbl gyfoes, darpariaeth gwely a brecwast â chryn steil, neu westai bach moethus, bythynnod gwyliau, ysguboriau ac encilion gwledig.
thecorran.com

Map o Prydain Logo Llywodraeth Cymru